Graag nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 2 juli 2020. De ALV start om 20.00 uur in het clubhuis van LUNO TM.

Het is belangrijk om te weten dat een ALV alleen geldige besluiten kan nemen indien er minstens 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Voor het geval er minder dan 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, nodigen we je uit om op 2 juli 2020 om 20.15 uur een tweede ALV bij te wonen, waar dezelfde agendapunten worden behandeld.

De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:
1. Opening

 • Agenda;
 • Notulen ALV’s 2019.

2. Financiën

 • Jaarstukken 2019;
 • Controle Kascommissie;
 • Benoeming nieuwe kascommissie
 • Goedkeuring jaarrekening en Decharge bestuurders;
 • Begroting 2020;
 • Contributie – Het voorstel is de contributie voor 2020 onveranderd te laten.

3. Ledenaantallen en Zelfwerkzaamheid

 • Het voorstel is het aantal uren zelfwerkzaamheid per jaar en het afkoopbedrag van zelfwerkzaamheid onveranderd te laten.

4. Wedstrijdzaken/jeugd

5. Kantinezaken

 • Het voorstel is om de kantineprijzen ongewijzigd te houden.

6. Organisatiestructuur

7. Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden

 • Stemming benoeming Fjona Aalbertsen tot lid van bestuur. Fjona Aalbertsen stelt zich verkiesbaar als bestuurslid voor een periode van 4 jaar (2020-2024).
 • Stemming  herbenoeming Lucian Gerritsen – Voorzitter (2015 – 2019). Lucian Gerritsen stelt zich na een periode van 5 jaar, herkiesbaar als voorzitter voor een periode van 1 jaar.

8. Vragen

9. Sluiting

De notulen van de op 21 en 28 februari 2019 gehouden ALV zijn door de leden digitaal op te vragen via: secretariaat@lunotm.nl .

Het financieel jaarverslag is door de leden digitaal op te vragen via: secretariaat@lunotm.nl .

De voorstellen en agendapunten worden in de ALV toegelicht. Wij zien je graag op 2 juli!

Tijdens de ALV houden we 1,5 meter afstand!!

Met een sportieve groet,
Bestuur LUNO TM
Lucian Gerritsen
Leonie van Montfoort
Tanja Arisse
Nanno Blankestijn