Graag nodigen we je uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) van LUNO TM op 30 maart 2023. De vergadering start om 20.00 uur in de kantine van LUNO, Kalverlandseweg 9 in Eck en Wiel.  De agenda voor de ALV ziet er als volgt uit:

1.     Opening

  • Agenda;
  • Notulen ALV 10 november 2022.

2.      Financiën Jaarstukken 2022

  • Controle Kascommissie;
  • Benoeming nieuwe kascommissie;
  • Goedkeuring jaarrekening 2022 en decharge bestuurders;
  • Begroting 2023;
  • Contributie: Het voorstel is om de contributie voor senioren vanaf 2023 met € 2,50 te laten stijgen.

3.      Ledenaantallen en Zelfwerkzaamheid

  • Het voorstel is het aantal uren zelfwerkzaamheid per jaar en het afkoopbedrag van zelfwerkzaamheid onveranderd te laten.

4.       Wedstrijdzaken/jeugd

5.       Kantinezaken

  • Het voorstel is om de prijzen van alle dranken gelijk te houden.

6.       Organisatiestructuur

7.       Rooster van aftreden en benoeming bestuursleden

  • Stemming herbenoeming van Leonie van Montfoort – Lid van het bestuur voor een periode van 1 jaar;
  • Stemming herbenoeming Lucian Gerritsen – Voorzitter voor een periode van 1 jaar.

8.      Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek padel (Ter informatie)

9.      Vragen

10.    Sluiting

De notulen van de op 10 november gehouden extra ALV zijn door de leden digitaal op te vragen via: secretariaat@lunotm.nlHet financieel jaarverslag is vanaf 17 maart 2023 beschikbaar en door de leden digitaal op te vragen via: secretariaat@lunotm.nl

De voorstellen en agendapunten worden in de ALV toegelicht.

Wij zien je graag op 30 maart om 20.00 uur bij LUNO.

Met een sportieve groet,Bestuur LUNO TM Lucian Gerritsen Leonie van Montfoort Tanja Arisse Jolinde Klaui