Privacyverklaring (mei 2024)

Dit is de privacyverklaring van LUNO TM, gevestigd te Eck en Wiel, Kalverlandseweg 9, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 11011606, hierna te noemen: `LUNO TM`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secreatariaat@lunotm.nl

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt LUNO TM uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de (lidmaatschaps)overeenkomst (hierna: Overeenkomst) die LUNO TM met u heeft, tenzij LUNO TM wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
 • Het aangaan en onderhouden van een relatie met alle leden van de KNLTB;
 • Het organiseren van competities en toernooien;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Het verstrekken van door jou gevraagde (eigen) informatie;
 • Archief doeleinden;
 • Analytische en onderzoeksdoeleinden;
 • Het versturen van Nieuwsbrief, tennisnieuws en service-gerichte informatie om onze leden te informeren, te interesseren en te betrekken;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
(derden)
Aanmelding als lid en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Pasfoto
 • Actuele Rating
Uitvoering van de Overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de Overeenkomst en tot 2 jaar daarna.

 

 

KNLTB (bij lidmaatschap)
Administratie

 

 

 

 

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. NVT
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is. NVT
Website
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens
Toestemming Iedere keer dat onze website bezocht wordt. NVT
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie, uitnodiging voor activiteit of bijzondere gebeurtenis.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT
Beveiligingscamera-beelden   Beveiliging eigendommen, leden, bezoekers of andere belanghebbenden Maximaal 30 dagen en daarna weer overschreven Alleen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van strafbaar feit

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

E-mail
LUNO TM gebruikt uw emailadres voor het versturen van de nieuwsbrief en andere relevante informatie. Bij aanvang van uw lidmaatschap wordt uw emailadres toegevoegd aan de verzendlijst voor nieuwsbrieven. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief door hiervoor een bericht te sturen naar communicatie@lunotm.nl.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht LUNO TM te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij LUNO TM op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen (mits deze gegevens niet nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst of de wet) of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal LUNO TM deze verwijdering doorgeven aan de organisaties die de betreffende gegevens van LUNO TM hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
LUNO TM treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van LUNO TM. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. LUNO TM raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Camerabeveiliging
Het complex is vanuit beveiligingsoogpunt voorzien van camera’s. Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen van LUNO TM, de leden, bezoekers of andere belanghebbenden met inachtneming van de regels voor privacy. Het cameratoezicht richt zich op:

 • Controle op bevoegde toegang en aanwezigheid door personen;
 • Controle op aanwezigheid van ongedierte;
 • Bewaking van eigendommen van LUNO TM;
 • Preventie en registratie van overlast, zoals bijvoorbeeld vandalisme en registratie van wangedrag.

De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van onze leden, vrijwilligers en alle overige personen die op ons park aanwezig zijn.
Bij een eventueel incident kan LUNO TM de camerabeelden binnen de wettelijke kaders bekijken en/of beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.
De camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard en daarna weer overschreven. De toegang tot de beelden is beperkt tot enkele door het bestuur van LUNO TM aangewezen personen.
Het bestuur heeft in de vorm van een protocol Cameratoezicht Tennisvereniging LUNO TM de kaders vastgesteld rondom cameratoezicht.

Beeldmateriaal
LUNO TM publiceert regelmatig op haar website of op social media foto’s van activiteiten die op ons tennispark plaatsvinden. Bij deelname aan ons toernooi of aan onze andere activiteit gaat u hiermee akkoord. Het kan natuurlijk altijd dat je een foto verwijderd wil hebben van onze website of social media. Wij doen dat uiteraard als daarom gevraagd wordt. Dit kan via secretariaat@lunotm.nl.

Wijziging van het privacy beleid
LUNO TM past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. LUNO TM raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of LUNO TM wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris LUNO TM
E-mail: secretariaat@lunotm.nl

Meldpunt kwetsbaarheden​
Ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@lunotm.nl.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar secretariaat@lunotm.nl.

Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

* * *